Duy trì và chia sẻ thành quả

Xanh hóa là một quá trình cần được theo dõi và duy trì thường xuyên để đảm bảo các nỗ lực và hoạt động xanh trở thành thực hành. Các hoạt động trong giai đoạn này bao gồm:

Bài Viết Liên Quan