Cuốn tài liệu này gồm 3 phần chính: (1) Hoạt động dạy và học về biến đổi khí hậu, (2) thông tin cho giáo viên về biến đổi khí hậu để nâng cao kiến thức cho học sinh, (3) tài liệu phát tay.

Bộ tài liệu này được biên soạn trong hoạt động của dự án JANI – Mạng lưới sáng kiến vận động chính sách phòng chống thiên tai do Văn phòng viện trợ nhân đạo, Cộng đồng Châu Âu tài trợ. Nội dung tài liệu được xây dựng bởi tổ chức Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn), tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Plan tại Việt Nam, cùng với sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ tài liệu được phát triển dựa trên nhiều tài liệu giáo dục quốc tế và Việt Nam, đúc rút từ kinh nghiệm các nước và địa phương đối với công tác phòng chống thiên tai – ứng phó với biến đổi khí hậu tại trường học.

Bộ tài liệu Hướng dẫn Dạy và học về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ứng phó với biến đối khí hậu (GNRRTT&ƯPBĐKH) được xây dựng nhằm mục đích:

  • Nâng cao nhận thức về GNRRTT&ƯPBĐKH và vai trò của giáo dục vì một cuộc sống và tương lai an toàn, bền vững.
  • Hỗ trợ giáo viên khai thác thông tin và các phương pháp dạy và học có sự tham gia để tích hợp chủ đề GNRRTT&ƯPBĐKH vào các môn học và hoạt động ngoại khóa.
  • Thúc đẩy việc áp dụng và chia sẻ các tài liệu giáo dục, các ý tưởng và hoạt động giáo dục GNRRTT&ƯPBĐKH.

Thông qua đó, giáo viên sẽ truyền tải và hỗ trợ học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp và hiệu quả để GNRRTT&ƯPBĐKH:

  • Kiến thức: Học sinh sẽ phân biệt được các loại hình thiên tai; có khả năng mô tả về rủi ro và nguy cơ xảy ra thảm họa và tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu đến cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương; và liệt kê được các hành động GNRRTT&ƯPBĐKH.
  • Kỹ năng: Học sinh sẽ rèn luyện kỹ năng và biết cách sống an toàn, GNRRTT&ƯPBĐKH. Đồng thời nâng cao khả năng quan sát, phân tích, tổng hợp và đánh giá về thiên tai, các rủi ro và tác động của thiên tai và BĐKH, và các kỹ năng mềm (thuyết trình, lắng nghe, làm việc nhóm…).
  • Thái độ: Học sinh có ý thức và thái độ tích cực, chủ động tham gia bảo vệ môi trường, cuộc sống an toàn và bền vững của bản thân, trường học và cộng đồng trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Tài liệu | Download