Xây dựng kế hoạch

Từ kết quả đo mức độ “Xanh”, doanh nghiệp lựa chọn những vấn đề nổi bật cần ưu tiên giải quyết và đưa ra các giải pháp xanh ngắn hạn và dài hạn phù hợp với khả năng của doanh nghiệp. Các hoạt động trong giai đoạn này bao gồm:

Bài Viết Liên Quan