Quỹ Sáng kiến Trẻ em và Thanh niên với Biến đổi Khí hậu được Live&Learn và Tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp quản lý, dưới sự điều phối của Mạng lưới Thế Hệ Xanh. Quỹ được thành lập với mục đích hỗ trợ kỹ thuật - tài chính cho các sáng kiến do Trẻ em và Thanh niên khởi xướng thực hiện, giúp Giảm nhẹ và Thích ứng với Biến đổi khí hậu.

SÁNG KIẾN

Biến đổi khí hậu và thiên tai
Biến đổi khí hậu & Thiên tai
Tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên thiên nhiên
quản lý rác thải
Quản lý rác thải
Giáo dục và truyền thông
Giáo dục/ Truyền thông
năng lượng
Năng lượng
Khác

CON SỐ ẤN TƯỢNG

2017-2018

Đề xuất

110
Để xuất gửi về

sang-kien

50
Sáng kiến nhận tài trợ

nguoi-huong-loi

15000
Người hưởng lợi

Bản đồ Việt Nam
Scroll to Top