Cùng hiểu

Live & Learn cam kết xây dựng, thúc đẩy nhận thức và hành động của cộng đồng về phát triển bền vững và trách nhiệm với môi trường sống thông qua các hoạt động giáo dục, đối thoại. Live & Learn xây dựng năng lực cho cộng đồng và kết hợp với chính họ để giúp họ giải quyết các vấn đề phát triển và bảo vệ tài nguyên môi trường tại địa phương.

Không Khí (USAID)

Mô tả cho khí sạch

Biển

Website được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Vì biển xanh”, một dự án giáo dục biển đa phương tiện được phát triển và biên tập bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Live&Learn và tất cả những ai đang hoạt động vì môi trường, hiểu rằng biển đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, nuôi dưỡng tâm hồn và thể chất của mỗi chúng ta.

Đăng ký!

Đăng ký email để nhâṇ newsletter từ Thế hệ Xanh.

tên hình ảnh 1tên ảnh 2tên ảnh 3tên ảnh 4tên ảnh 5tên ảnh 6tên ảnh 6tên ảnh 6tên ảnh 6