Bộ thẻ trò chơi Câu chuyện năng lượng

Hãy tưởng tượng nếu không có điện con người sẽ sống sao? Hay nếu không có xăng, dầu, khí đốt, than, củi,… thì các hoạt động đi lại, ăn uống sẽ bị đảo lộn như thế nào?

Để sống và tồn tại, con người cần rất nhiều năng lượng.

Nhưng điện, xăng dầu, khí đốt, than,… và nhiều nguồn năng lượng khác có vô tận không? Chúng ta hiểu gì về năng lượng? Mỗi cá nhân hay mỗi cộng đồng cần sử dụng năng lượng ra sao?

Những câu hỏi to tát trên sẽ được lý giải cụ thể và sinh động với trẻ em và người lớn thông qua bộ thẻ trò chơi ‘Câu chuyện năng lượng’.

Hy vọng rằng các thông tin khoa học ngắn gọn và sinh động trong tài liệu này sẽ trở thành nguồn thông tin bổ ích cho trẻ em, trường học và cộng đồng ở Việt Nam.

Tải xuống: Bộ thẻ trò chơi Câu chuyện năng lượng

Tải xuống: HDSD bộ thẻ trò chơi Câu chuyện năng lượng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top