​Đây là những tài liệu dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, thầy cô giáo, gia đình và cộng đồng để sử dụng và tham khảo khi tổ chức các hoạt động giáo dục về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tải tài liệu: 

  1. Giới thiệu bộ thẻ trò chơi
  2. Bộ thẻ