Tài liệu hướng dẫn dạy và học về “Ứng phó với biến đổi khí hậu”

“Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu” là tài liệu tham khảo nhằm
hướng dẫn cụ thể về hoạt động dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu và từng bước nâng
cao nhận thức, kĩ năng, thái độ để thích ứng với biến đổi khí hậu của giáo viên và học sinh. Cuốn
sách được phát triển dựa trên nhiều tài liệu giáo dục quốc tế và Việt Nam, đúc rút từ kinh nghiệm
các nước và địa phương đối với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại trường học. Đây là
bước đi kịp thời, góp phần thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành
giáo dục 2011-2015.

Tải tài liệu:

tài_liệu_dạy_và_học_về_Ứng_phó_với_biến_đổi_khí_hậu

Bài Viết Liên Quan