Tài liệu hướng dẫn dạy và học “Về ứng phó với biến đổi khí hậu”

“Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu” là tài liệu tham khảo nhằm hướng dẫn cụ thể về hoạt động dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu và từng bước nâng cao nhận thức, kĩ năng, thái độ để thích ứng với biến đổi khí hậu của giáo viên và học sinh. Cuốn sách được phát triển dựa trên nhiều tài liệu giáo dục quốc tế và Việt Nam, đúc rút từ kinh nghiệm các nước và địa phương đối với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại trường học. Đây là bước đi kịp thời, góp phần thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành giáo dục 2011-2015.

Tải xuống: Tài liệu hướng dẫn dạy vào học “Về ứng phó với biến đổi khí hậu”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top