Tài liệu hướng dẫn Sinh hoạt nhóm cha mẹ về chủ đề thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trường

Tài liệu “Hướng dẫn nhóm cha mẹ sinh hoạt về chủ đề thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trường” cung cấp nội dung kiến thức cơ bản về thiên tai, biến đổi khí hậu, giảm rác thải và tiết kiệm – bảo vệ nước. Thông qua tài liệu cha mẹ, các tình nguyện viên tại cộng đồng hay những người truyền thông có thể tổ chức các hoạt động về chủ đề môi trường, biến đổi khí hậu và thiên tai trong các buổi sinh hoạt tại địa phương. Tài liệu cũng cung cấp một số phương pháp, kỹ năng tổ chức buổi sinh hoạt nhóm cha mẹ và cách sử dụng một số công cụ truyền thông như tranh lật, bộ thẻ trò chơi.

Xem Tài liệu hướng dẫn nhóm cha mẹ sinh hoạt về chủ đề thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trường

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top