Cẩm nang giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong trường học

Cuốn cẩm nang được xây dựng để đáp ứng nhu cầu và mong muốn thực hiện những hoạt động bổ ích và thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng giáo viên, học sinh trong việc phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Tải xuống: Cẩm nang tổ chức hoạt động giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong trường học

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top