Tài liệu hướng dẫn học sinh truyền thông về chủ đề thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trường

Cuốn sách “Hướng dẫn học sinh truyền thông về chủ đề thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trường” với mong muốn tất cả trẻ em đều có một môi trường sống và học tập an toàn, đặc biệt là khi có thiên tai xảy ra. Với các thông tin ngắn gọn rõ ràng thông qua các trò chơi, cuốn sách này sẽ cung cấp cho các em học sinh các thông tin về: các loại hình thiên tai thường hay xảy ra ở Việt Nam, biến đổi khí hậu và những tác động tiêu cực mà con người gây ra với môi trường. Thông qua từng chủ đề, hy vọng rằng các em học sinh sẽ có những hành động phù hợp để không sợ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và biết cách bảo vệ môi trường.

Xem Tài liệu hướng dẫn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top