Tài liệu hướng dẫn thực hiện mô hình nhóm học sinh nòng cốt về chủ đề thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trường

Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện mô hình nhóm HSNC về chủ đề thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trường ” được biên soạn nhằm giới thiệu về mô hình nhóm học sinh nòng cốt – Phòng chống thiên tai, đồng thời hướng dẫn cách thức thành lập và vận hành mô hình nhóm học sinh nòng cốt trong trường học và tại cộng đồng. Việc thực hiện và duy trì hoạt động của nhóm học sinh nòng cốt không chỉ góp phần nâng cao kiến thức, kĩ năng của học sinh nòng cốt mà còn nâng cao nhận thức cho bạn cùng lớp và cộng đồng về rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường tại địa phương.

Xem Tài liệu hướng dẫn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top