Thế Hệ Xanh

Vietnam Green Generation Network

Mạng lưới vận hành bởi Trung tâm Sống và Học tập Vì môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) gồm mạng lưới thanh niên, các cá nhân, câu lạc bộ môi trường và tổ chức tuổi trẻ có chung mối quan tâm đến các vấn đề môi trường và Biến đổi khí hậu.

Hoạt động dự án

Rác

Rác

Thiên tai

Thiên tai

Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu

Bài viết mới

Cơ hội xanh

[Kêu gọi nộp đề xuất dự án] Quỹ Sáng Kiến: Thanh niên Hành động vì Khí hậu

Quỹ sáng kiến với chủ đề “Thanh niên hành động vì khí hậu” (sau đây gọi tắt là Quỹ sáng kiến) được thiết lập trong …

Đọc tiếp
Chủ đề Năng lượng

[English] “Story of Energy” playing cards

What would life be like without electricity? How would humans manage to travel, eat and drink without gas, oil, gasoline, coal, and wood? In order …

Đọc tiếp
Chủ đề Nước

[English] “Where does water come from?” playing cards

How would humans, plants and animals survive without water? In order to live and survive, human needs a lot of water: water for drinking, cooking …

Đọc tiếp

Scroll to Top