Chia sẻ hoạt động Trường học Xanh giảm rác tại Đà Nẵng và Phú Quốc

Tính tới tháng 10/2023, chương trình Trường học Xanh đã bắt đầu khởi động tại 21 trường tại Đà Nẵng và 6 trường tại Phú Quốc.